Regulamin konkursu „Odkryj magię Sri Lanki”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu promocyjnego, organizowanego pod nazwą: „Odkryj Magię Sri Lanki”, zwanej dalej „Konkursem” jest „Adalbert’s” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000505307, NIP: 5252581861, REGON: 147190452, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2023 r. i trwa do dnia 24 grudnia 2023 r.
  3. Konkurs urządzany jest na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żądną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  5. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
  6. Organizator powołał 3 osobową komisję konkursową, która czuwa nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników oraz dokonuje weryfikacji zgłoszeń konkursowych pod kątem ich prawidłowości.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, która w dniu wzięcia udziału w Konkursie spełnia następujące warunki:
   1. Ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   2. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   3. Zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
   4. Spełnia pozostałe postanowienia z regulaminu oraz nie dopuściła się ich złamania.
  2. Przez uczestnika należy rozumieć daną osobę fizyczną, z pominięciem danych identyfikacyjnych, którymi posługuje się na potrzeby Konkursu. Jeśli uczestnik podejmuje działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych w celu obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych, to takie działania uczestnika stanowią podstawę do wykluczenia takiej osoby z Konkursu w związku z nieuczciwym i naruszającym regulamin działaniem.
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członkowie organów zarządzających Organizatora spółki „Adalbert’s” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Szyszkowa 35/37 a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zasady Konkursu
  1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi spełnić, poza warunkami określonymi w pkt 2.1. także łącznie następujące warunki:
   1. Dokonać przynajmniej jednego zakupu produktu promocyjnego w sklepie stacjonarnym znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepie internetowym. Produkty objęte Konkursem:
    1. Herbata Adalbert’s Tea Kalendarz Świąteczna Podróż 48g (24x2g) w opakowaniu zielony
    2. Herbata Adalbert’s Tea Kalendarz Świąteczna Podróż 48g (24x2g) w opakowaniu czerwonym
   2. Poprawnie rozwiąże zadanie konkursowe (w tym zgodnie z postanowieniami regulaminu).
   3. Zgłosi się do Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej konkursu, po wcześniejszym zeskanowaniu kodu QR, od dnia 01.12.2023 r., godz. 00:00:00 do dnia 24.12.2023 r., godz. 24:59:59;
  2. Zgłoszenie przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie następuje poprzez zeskanowanie kodu QR. Kod znajduje się wewnątrz opakowania produktów objętych Konkursem i wymienionych w pkt 3.1.1. Po zeskanowaniu kodu Uczestnik zostaje przekierowany na stronę promocyjną, która znajduje się w domenie adalberts.pl. Na stronie promocyjnej Uczestnik ma możliwość zapoznania się z przygotowanymi przez Organizatora ciekawostkami związanymi ze światem produkcji herbaty oraz Sri Lanką.
  3. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie musi dokonać zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej konkursu poprzez:
   1. Podanie następujących, obligatoryjnych danych:
    1. Imię lub Nick
    2. Adres mailowy
   2. Podanie rozwiązania zadania konkursowego tj. odpowiedź na pytanie konkursowe
   3. Zaznaczenie w formularzu obligatoryjnego oświadczenia Uczestnika:
    1. Potwierdzam, że zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną oraz politykę prywatności. Klauzula informacyjna znajduje się w pkt 8 Regulaminu.
   4. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację imienia lub Nick w przypadku, gdy zostanie zwycięzcą.
   5. Zgłoszenie jest uznane za dokonane po naciśnięciu przycisku „Biorę udział”.
  4. Rozwiązanie zadania konkursowego musi spełniać następujące warunki:
   1. Odpowiedź na pytanie musi być poprawna. Uczestnik ma do wyboru 3 odpowiedzi, musi z nich wybrać poprawną;
   2. Odpowiedzi musi udzielić Uczestnik;
  5. O przyjęciu zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się na stronie internetowej Konkursu po dokonaniu poprawnego zgłoszenia.
  6. Uczestnik nie może dokonać więcej niż 1 (jedno) zgłoszenie dziennie. Zgłoszenie dokonane przez tego samego Uczestnika, ale przy użyciu innego konta mailowego uznaje się za nieważne.
  7. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia, bezpośrednio po naciśnięciu przycisku „Biorę udział” na stronie internetowej Konkursu, Uczestnik zobaczy animację, po której zakończeniu otrzyma informację czy udało mu się wygrać nagrodę, o której mowa w pkt 4.2 Regulaminu.
  8. Po otrzymaniu informacji, że Uczestnik wygrał nagrodę, w celu jej otrzymania Uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym informacje o wygranej oraz link do formularza, który następnie należy wypełnić. W formularzu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz zaakceptować oświadczenie, że Uczestnik jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości – śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika. W razie stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość od Organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości – śmieci” / „spam”.
  9. Komisja konkursowa oceni, czy Uczestnik spełnił warunki Regulaminu. W przypadku, gdy po weryfikacji przez Komisję rozwiązania zadania konkursowego oraz spełnienia przez Uczestnika postanowień Regulaminu zostanie ujawnione naruszenie Regulaminu, Uczestnik zostanie o tym poinformowany, a zwycięzcą nagrody zostanie kolejna osoba, która odpowiedziała poprawnie na zadanie konkursowe i spełnia postanowienia Regulaminu.
  10. W pamięci komputera obsługującego stronę internetową Konkursu zostają zapisane informacje dotyczące dni, w których organizowany jest Konkurs, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt 4 Regulaminu i godzin, w których następuje publikacja pytania konkursowego oraz godzin, w których określeni Uczestnicy udzielili odpowiedzi na pytania. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem, w którym uczestnik dokonał Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia zostanie poinformowanych o wygranej.
  11. Na stronie internetowej Konkursu, pod formularzem, Uczestnik ma możliwość zapoznania się z listą dotychczasowych zwycięzców. Lista zawiera imię Uczestnika, datę i czas przesłania formularza tj. kliknięcia w przycisk „Biorę udział”. Uczestnik dokonując zgłoszenia widzi zegar pokazujący dokładną godzinę, zatem klikając w przycisk „Biorę udział” może zobaczyć w jakiej godzinie, minucie i sekundzie dokonał zgłoszenia.
  12. Uczestnik konkursu powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, FireFox, Safari lub Opera. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik.
 4. Nagrody
  1. Nagrodami w Konkursie jest 120 zestawów wybranych przez Organizatora herbat Adalbert’s Tea o wartości 150 zł brutto każdy.
  2. Łączna pula nagród wynosi 18 000,00 zł brutto.
  3. Dziennie do wygrania w trakcie trwania Konkursu jest 5 zestawów, o których mowa w pkt. 4.1.
  4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje mu również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
 5. Wyłonienie zwycięzców i odbiór nagród
  1. W celu wyłonienia zwycięzców i weryfikacji zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu Organizator powołał 3 osobową komisję konkursową. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik Konkursu narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie (na adres biura Organizatora). Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań w terminie wskazanym przez Organizatora, po przeprowadzeniu przez Organizatora postepowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 4.2. Regulaminu. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora i Komisja konkursowa przyznaje ją kolejnemu Uczestnikowi, który poprawnie odpowiedział na pytanie zgodnie z pkt 3.9.
 6. Powiadomienie o wygranej i wydanie nagrody
  1. Każdy zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej nie tylko na ekranie monitora, zgodnie z pkt 3.7. ale także za pomocą wiadomości mailowej, która będzie zawierała także link do formularza, o którym mowa w pkt 3.8, który należy wypełnić.
  2. Nagroda zostanie przesłana na adres podany w formularzu, o którym mowa w pkt 3.8 na koszt Organizatora, nie później niż do dnia 10.01.2024 r. W przypadku nieobecności zwycięzcy/uczestnika w czasie wizyty kuriera/listonosza zostanie pozostawione/przesłane awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej/placówki pocztowej, pod którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej/placówki pocztowej. Nagrody nieodebrane lub niewydane z winy lub przyczyny leżącej po stronie Uczestnika pozostają w dyspozycji Organizatora.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez zwycięzcę dane, które uniemożliwią przekazanie nagrody.
  4. Warunkiem wydania każdej nagrody jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od momentu wysłania przez Organizatora maila zawierającego link do formularza. Przed przesłaniem formularza należy dokładnie sprawdzić dane zamieszczone w formularzu.
  5. Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt 3.8. jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody.
  6. W przypadku niepodania organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń o których mowa w pkt 3.8 Regulaminu, przez zwycięzcę nagrody w terminie wskazanym w pkt 5.6 Regulaminu lub niespełnienie przez zwycięzcę nagrody warunków przewidzianych w Regulaminie, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
  7. Lista zwycięzców z danego dnia jest widoczna pod formularzem zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 3.11 Regulaminu.
 7. Zasady postępowania reklamacyjnego
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania konkursu: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura Organizatora: ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa. Reklamacje można zgłaszać nie później niż do dnia 30.01.2024 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
  2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, nr tel. podany w zgłoszeniu do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą® w terminie maksymalnym 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 29.02.2023 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez Organizatora listem poleconym.
  4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postepowania reklamacyjnego dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego.
 8. Przetwarzanie danych osobowych (Klauzula informacyjna)
  1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), Organizator Konkursu informuje, że w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Konkursu zgodnie z przepisami prawa i niniejszym regulaminem administratorem danych osobowych jest „Adalbert’s” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000505307, NIP: 5252581861, REGON: 147190452. Dane kontaktowe: konkurs@adalberts.pl
  2. „Adalbert’s” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, NIP: 5252581861 jako administrator danych osobowych informuję, że:
   1. Dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyznaczenie w celu związanym z organizacją konkursu i wykonania zobowiązania Organizatora w związku z konkursem, tj. w celach:
    – przyjmowania zgłoszenia do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uczestnictwa w konkursie i uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją konkursu i obowiązków sprawozdawczych,
    – ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników w postepowaniu przed sądami lub innymi organami
   2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu na podstawie (i) prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych osobowych w postaci organizacji konkursu i wykonania jego zobowiązań związanych z konkursem, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami i w związku z tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust.1 lit. f RODO oraz (ii) obowiązków prawnych organizatora, w tym związanych z wydaniem i rozliczeniem nagrody w konkursie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
   3. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie,
   4. Dane osobowe uczestników, w tym zwycięzców, zostaną pozyskane przez administratora danych osobowych bezpośrednio od Uczestnika.
   5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
    – prawo dostępu do podanych danych osobowych,
    – prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
    – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym może złożyć w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub adres mailowy: konkurs@adalberts.pl
    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
   6. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją niniejszego konkursu mogą być przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom przyjmującym zgłoszenia do konkursu lub mogącym uczestniczyć́ w weryfikacji zgłoszeń, przewoźnikom, operatorom pocztowym, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo.
   7. Dane osobowe będą przechowywane przez ww. administratora do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe zwycięzcy mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
   8. Dane osobowe pozyskane w trakcie konkursu mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza terytorium Unii Europejskiej wyłącznie wówczas, gdy strona trzecia jest związana niniejszymi klauzulami lub zgadza się im podlegać lub jeżeli:
    1. Dalsze przekazanie odbywa się do państwa objętego decyzją stwierdzającą̨ odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679, obejmującą dalsze przekazywanie
    2. strona trzecia w inny sposób zapewnia odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 lub 47 rozporządzenia (UE) 2016/679 
    3. dalsze przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczenia w kontekście szczególnego postępowania administracyjnego, regulacyjnego lub sądowego; lub 
    4. dalsze przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizyczne.
     Wszelkie dalsze przekazanie odbywa się̨ pod warunkiem przestrzegania przez podmiot odbierający dane wszystkich pozostałych zabezpieczeń́ na mocy niniejszych klauzul, w szczególności ograniczenia celu.
   9. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść będzie dostępna na stronie internetowej konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://srilanka.adalberts.pl/regulamin-1/ a także w biurze Organizatora: „Adalbert’s” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na https://srilanka.adalberts.pl/regulamin-1/.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  4. Uczestnicy, którzy mają jakiekolwiek pytania związane z Konkursem mogą kierować je do Organizatora Konkursu za pomocą adresu mailowego konkurs@adalberts.pl lub pisemnie na adres ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa.